Ochrona danych osobowych i zachowanie prywatności
1. Wszystkie dane podają nam Państwo dobrowolnie. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w
procesach rekrutacji i selekcji mogą Państwo odwiedzić naszą witrynę bez ujawniania swojej
tożsamości i podawania danych osobowych. Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te
dane osobowe, które podali nam Państwo dobrowolnie, także przez pocztę elektroniczną.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.
926).
3. Top Grup Sp. Z O. O. przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania Państwa prywatności i
ochrony Państwa danych osobowych. Jako administrator danych dbamy o bezpieczeństwo danych
osobowych, które nam Państwo udostępnili. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem
osób nieupoważnionych. Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie
danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania
aktualizacji danych oraz prawo odwołania zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych.
4. Nie będziemy sprzedawać, wymieniać ani w żaden inny sposób udostępniać Państwa danych
osobowych innym podmiotom gospodarczym, chyba że będziemy do tego zobowiązani prawnie lub
możliwość udostępnienia danych naszym klientom będzie przez Państwa zaakceptowana.
5. Jeżeli otrzymamy od Państwa zgodę na udostępnienie danych osobowych naszym klientom (w
formie CV, listu motywacyjnego czy innych dokumentów) możemy przekazać te dane, ale tylko do
celów rekrutacji. Firmy, którym przekażemy Państwa dane mogą się z Państwem bezpośrednio
skontaktować.
6. Top Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szprotawie, adres:
Gen. Władysława Andersa 12 , 63-700 Szprotawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS
0000653891 , NIP 8971832782 , z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem
biuro@topgroup24.pl w dalszej części Polityki Prywatności określana jako: “my” lub „Top
Group”,
będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (zwane także „informacjami”) w celach
wskazanych w dalszej części tego dokumentu.
7. Top Group jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie
Parlamentu
Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób ​fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).
8. Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania
odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych
klientom, w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem oraz w celu
związanym z prowadzeniem rozliczeń (np. faktury od dostawców).
9. Przetwarzamy dane osobowe w powyższych celach:
opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w
formie pisemnego oświadczenia ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jesteś
(np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań
poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie
informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta
i wykonywana,
jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Top Group
ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Top Group
10. Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane
bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.
11. Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane
dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane
dotyczą;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są
przetwarzane;

Odwiedź nas w mediach społecznościowych:

ul. Leszczyńskich 23

64-100 Leszno

Dział rekrutacji:

pracownik@topgroup24.pl

+48 661760149

+48 503781176

 

Dział zleceń:

biuro@topgroup24.pl

+48 503681582

  1. pl
  2. en
  3. uk